warunki współpracy

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. ZAMÓWIENIA oraz zapytania prosimy składać pisemnie (e-mail lub poczta tradycyjna) do Działu Sprzedaży Gospodarstwa Ogrodniczego Aleksandra Kusibab-Wyka, lub ustnie w siedzibie Gospodarstwa.
2. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie hurtową. Minimum 50 sztuk z jednej odmiany.
3. Oznaczanie partii roślin.
a) rośliny oznaczane są etykietami bez zdjęć w sposób umożliwiający właściwą ich identyfikację przez odbiorcę,
b) w ramach odrębnych ustaleń rośliny mogą być oznaczone etykietami paskowymi lub ze zdjęciem.
4. PŁATNOŚCI – warunki płatności ustalane są każdorazowo i potwierdzane pisemnie na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
5. RABATY – wysokość i warunki udzielania określone są w zakładce „CENNIK”.
6. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu, przy czym zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian. Wyjątkiem jest obniżenie ceny.
7. Powyższe warunki sprzedaży są skrótem najważniejszych informacji zawartych poniżej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży – OWS.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

§1. Definicje

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się następujące definicje:
Gospodarstwo – oznacza Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka
Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła z Gospodarstwem umowę cywilnoprawną w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Gospodarstwa i polegającej na sprzedaży Towarów
Strony – oznacza Klienta i Gospodarstwo
Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
Przedsiębiorca – oznacza Klienta, który nie jest Konsumentem
Towar/Towary – rośliny oferowane przez Gospodarstwo do sprzedaży, towarem nie jest świadczenie usług doradczych, projektowych, transportowych przez Gospodarstwo
Siedziba Gospodarstwa – Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki, Polska
Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) – niniejszy dokument

§2. Postanowienia ogólne

1. OWS stanowią integralną część wszelkich umów zawartych pomiędzy Gospodarstwem a Klientem. Uważa się, że OWS są wiążące dla Stron w momencie zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Stronami rozumie się tryb składania zamówienia, o którym mowa w §2 OWS.
2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poprzez odpowiednie postanowienia OWS, wyłącza się stosowanie innych warunków, umów, przepisów, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami OWS.
3. OWS dostępne są na stronie internetowej Gospodarstwa www.kusibab-wyka.pl
4. Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o odmiennej treści niż OWS nie są akceptowane przez Gospodarstwo.
5. Gospodarstwo zastrzega sobie prawo do zmiany OWS w dowolnym czasie. Nowe postanowienia OWS będą obowiązywały w stosunkach pomiędzy Gospodarstwem a Klientem od chwili powiadomienia Klienta o ich treści.

§3. Informacje i cenniki

1. Ogłoszenia i informacje o towarach i cenach będących w ofercie handlowej Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Ceny zawarte w ogłoszeniach i informacjach Sprzedającego są podawane w walucie polskiej. Ceny Towarów podawane są przez Gospodarstwo zarówno w wartości netto jak i brutto oraz Euro dla odbiorców zagranicznych.
3. Gospodarstwo zastrzega sobie możliwość zmiany cen Towarów w trakcie sezonu.

§4. Zamówienia

1. Zamówienia składne są pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej. Klient może złożyć zamówienie ustnie w siedzibie Gospodarstwa.
2.Od momentu złożenia zamówienia Klient jest związany zamówieniem.
3. Ustala się następującą procedurę składania zamówienia:
a) Klient składa w Gospodarstwie zapytanie dotyczące dostępności interesujących Go Towarów
b) w odpowiedzi na zapytanie Gospodarstwo przedstawia informację dotyczącą dostępności Towarów, cen poszczególnych Towarów, terminów realizacji zamówienia. Gospodarstwo związane jest informacjami wskazanymi w zdaniu poprzednim przez okres 3 (trzech) dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi na zapytanie
c) Klient może złożyć zamówienie w oparciu o informacje uzyskane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w punkcie b)
d) po uzyskaniu zamówienia Gospodarstwo zobowiązane jest do potwierdzenia realizacji zamówienia
e) potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w taki sposób, w jaki zamówienie zostało złożone przez Klienta lub w inny wybrany przez Gospodarstwo lub ustalony z Klientem
f) do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożone zamówienie nie wiąże Gospodarstwa, zaś brak odpowiedzi Gospodarstwa nie oznacza milczącego potwierdzenia zamówienia
5. Wycofanie potwierdzonego zamówienia w całości lub części przez Klienta może nastąpić tylko za pisemną zgodą Gospodarstwa.
6. Procedura składania zamówienia wskazana w § 4 ust. 3 OWS nie ma zastosowania, gdy Klient składa zamówienie ustnie w siedzibie Gospodarstwa pod warunkiem, że Gospodarstwo wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.

§5. Wymiary, różnice

1. Wszystkie wymiary Towarów podane są orientacyjnie, dopuszcza się odchylenie od ustalonych podczas zamawiania rozmiarów w wysokości +/- 15%.
2. Dopuszcza się różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tego samego gatunku Towaru spowodowane faktem naturalnie występujących różnic w ramach tego samego gatunku.
3. Z wkluczeniami wskazanymi w §5 ust.4 OWS za standardowe wymiary i jakość roślin Gospodarstwo uznaje co następuje:
a) rośliny w doniczkach p9 – wysokość pędów 20-30 cm i przynajmniej 3 pędy w danym przedziale wysokości
b) rośliny w doniczkach p11 i C1,5 – wysokość pędów 30-45 cm i przynajmniej 3 pędy w danym przedziale wysokości
c) rośliny w doniczkach C3 – wysokość pędów 40-50 cm i przynajmniej 3 pędy w danym przedziale wysokości
4. Podane w §5 ust3. OWS standardowe wymiary i jakość roślin nie obejmują roślin gatunków, w szczególności ozdobnych oraz innych, które w sposób wynikający z ich natury nie osiągają podanych wartości w procesie ich produkcji według technologii stosowanej w Gospodarstwie

§6. Cena i warunki płatności

1. Wszelkie płatności z tytułu zakupu Towarów dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej (lub zagranicznej – w wypadku sprzedaży eksportowej) stosownie do pisemnych ustaleń, po doliczeniu niezbędnych podatków, w tym podatku od towarów i usług (Cena).
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za Towar, a jeśli Towar ma być na zlecenie Klienta transportowany do miejsca wskazanego przez Klienta nie będącego miejscem Siedziby Gospodarstwa zgodnie z postanowieniami §7 OWS, Klient zobowiązany jest także do poniesienia kosztów transportu.
3. Z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 4 OWS obowiązek zapłaty Ceny powstaje w momencie wydania Towaru. Na potrzeby ustalenia obowiązku zapłaty Ceny uznaje się, że w razie dostarczania Towaru w inne miejsce niż miejsce siedziby Gospodarstwa, momentem wydania Towaru jest moment dostarczenia Towaru na miejsce wskazane przez Klienta.
4. Strony mogą ustalić inny tryb zapłaty Ceny niż wskazany w §6 ust. 3 OWS, w szczególności ustalić, że zapłata Ceny nastąpi po wydaniu Towaru. Ustalenie innego niż wskazany w §6 ust. 3 OWS trybu zapłaty nastąpi w oparciu o odrębne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami.
5. Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny, jeśli nie uiści całości Ceny w terminie wskazanym w §6 ust. 3 OWS lub w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 OWS. W razie zwłoki z zapłatą Ceny Gospodarstwo uprawnione jest do:
a) dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę
b) odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klienta pozostającego w zwłoce
6. W razie pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta lub pozostawania w zwłoce z zapłatą wcześniej zrealizowanych przez Gospodarstwo zamówień, Gospodarstwo jest uprawnione do:
a) wstrzymania dostawy lub wstrzymania wydania Towaru do czasu zapłaty całości Ceny
b) żądania odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty Ceny
c) odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji

§7. Odbiór Towaru, transport, opakowanie

1. Poza przypadkami uzgodnionymi pomiędzy Stronami, Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu Siedziby Gospodarstwa lub Oddziału.
2. Na zasadzie wzajemnych uzgodnień Strony mogą ustalić warunki i zasady transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta poza Siedzibą Gospodarstwa. Ustalenie warunków i zasad transportu następuje na mocy odrębnej umowy.
3. Gospodarstwo zobowiązane jest do sprzedawania Towaru we właściwym opakowaniu odpowiadającym właściwościom Towaru. Poprzez właściwe opakowanie uznaje się umieszczenie Towaru w pojemnikach odpowiadających wielkości Towaru, a także zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem na czas transportu.
4. Kupujący ponosi koszt opakowań dodatkowych (skrzynki, skrzynio palety, palety) niezbędnego do prawidłowego transportowania roślin. Dopuszcza się możliwość zwrotu opakowań, o ile ich stan nie uległ pogorszeniu.

§8. Odpowiedzialność za wady Towaru

1. Z uwagi na fakt, iż Towarami są rośliny żywe wymagające dokonywania odpowiedniej pielęgnacji po wydaniu Towaru, Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność za wady Towaru jedynie w takim zakresie, że:
a) sprzedany Towar odpowiada nazwie, gatunkowi i rozmiarowi
b) sprzedany Towar w momencie sprzedaży jest rośliną żywą, zdrową, wolną od chorób oraz szkodników
2. Gospodarstwo wolne jest od odpowiedzialności w granicach siły wyższej. Poprzez siłę wyższą rozumie się także, lecz nie wyłącznie: suszę, mróz oraz zaatakowanie Towaru przez szkodniki i choroby występujące po dostawie do Klienta.
3. W przypadku niezgodności Towaru z umową Gospodarstwo zobowiązane jest do wymiany Towaru na nowy wolny od wad w terminie 14 dni lub do zwrotu ceny zapłaconej za Towar, jeżeli jego wymiana jest niemożliwa.
4. Klient będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do zbadania otrzymanego/odebranego Towaru oraz w razie wystąpienia jakichkolwiek wad, za które Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność, zobowiązany jest niezwłocznie, lecz w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni robocze, do zgłoszenia Gospodarstwu na piśmie faktu wystąpienia wad i rodzaju wad. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem zgłoszenie wad następuje stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gospodarstwo może według swego uznania uzupełnić dostawę, wymienić reklamowany Towar na wolny od wad, albo odpowiednio obniżyć cenę.
6. Odpowiedzialność Gospodarstwa wygasa, w takim zakresie w jakim na skutek zmian dokonanych przez Klienta powstałych na skutek nieudanej próby usunięcia wad Towaru, Towar uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Odpowiedzialność Gospodarstwa nie powstaje, gdy przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia Towaru była wadliwa pielęgnacja Towaru przez Klienta.
7. Odpowiedzialność Gospodarstwa z tytułu reklamacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć wartości reklamowanego Towaru. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze z tytułu wad Towaru.

§9. Odpowiedzialność za wykonanie umowy

1. Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy, jedynie w granicach odpowiedzialności za zawinione działania.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. Siła wyższa oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zrządzeniem losu lub takimi zdarzeniami jak: strajki, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron.

§10. Dane osobowe

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Gospodarstwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Gospodarstwo.
2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§11. Postanowienia końcowe

1. OWS oparte są na prawie polskim i do zawarcia każdej umowy sprzedaży zastosowania mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych powstałych na tle umów zawartych na podstawie OWS jest sąd właściwy dla siedziby Gospodarstwa.
4. Jeśli jakikolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w OWS okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności OWS, takie postanowienia zostają zastąpione przez ważne postanowienia.
5. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 1 lipca 2007 roku.